Project

Valorisatiedoelstellingen

Het onderzoek dat zal worden uitgevoerd in het kader van Friendly ATTAC komt tegemoet aan de huidige (kennis)noden van verschillende types maatschappelijke en technologische stakeholders. Meer concreet zijn de valorisatieobjectieven de volgende:

  1. Wetenschappelijke basisinformatie over cyberpesten en een protocol voor de systematische ontwikkeling van effectieve anti-cyberpesten maatregelen bezorgen aan alle actoren die op dit moment betrokken zijn bij (grootschalige) acties tegen cyberpesten.
  2. Een eerste versie van een (in een lab geteste) ICT-tool tegen cyberpesten bezorgen aan alle actoren die betrokken zijn in acties tegen cyberpesten, zodat die geïntegreerd kan worden in een ruimer interventieprogramma tegen (cyber)pesten.
  3. Informatie bezorgen aan actoren die betrokken zijn bij de promotie van (nieuwe) mediawijsheid over hoe ICT-gerelateerde kennis, attitudes en gedragingen effectief kunnen worden gewijzigd.
  4. Informatie bezorgen over de voor- en nadelen van het gebruik van ICT instrumenten voor de verandering van gezondheids-gerelateerd gedrag aan de actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van (mentale) gezondheidsinterventies.
  5. De huidige kloof tussen gezondheidsinterventiespecialisten en technologische experts helpen overbruggen (en op die manier ook de ontwikkeling van e-health-toepassingen in Vlaanderen promoten), door wetenschappelijke inzichten te ontwikkelen voor technologische tools die gezondheidsinterventiespecialisten helpen om hun eigen e-health-toepassingen te creëren.
  6. De ontwikkelaars van (serious) games en andere virtuele ervaringen ondersteunen bij hun pogingen om toepassingen minder voorspelbaar, persoonlijker en boeiender te maken, door onderzoek naar “adaptiviteit”.
  7. De samenwerking en de informatiestroom tussen verschillende types van stakeholders die betrokken zijn in interventies tegen cyberpesten vergemakkelijken.

Om deze objectieven te bereiken zullen we in belangrijke mate samenwerken met de betrokken stakeholders (die ook vertegenwoordigd zijn in de gebruikersadviesgroep), en een brede waaier aan disseminatieactiviteiten voorzien (zoals workshops, publicaties, presentaties, …)